درباره
سازمان مدیریت صنعتی موسسه ای است علمی، تخصصی و حرفه ای که در حوزه های مشاوره، آموزش و تحقیقات مدیریت فعالیت می کند و ماموریت اصلی آن کمک به توسعه ظرفیت مدیریت کشور و تحول و بهسازی سازمان ها است.


وب سایت : http://www.simi.ir/