درباره
هدف وزارت راه و ترابری عبارت است از پی‌ریزی سیاست جامع و هماهنگ برای ترابری كشور، توسعه، تجهیز، گسترش، نگاهداری و ایجاد تاسیسات زیربنایی آن با توجه به مقتضیات توسعه اقتصادی، اجتماعی وعمرانی و دفاع ملی. بدین ترتیب احداث راه‌های ارتباطی كشور اعم از زمینی (راه و راه‌آهن) و راه‌های آبی و فراهم آوردن وسایل ترابری و تنظیم مقررات استفاده صحیح از آنها- تامین ترابری كشور جزو اهداف اساسی این وزارت محسوب می‌شود

وب سایت : http://www.rah-kj.ir